Türkiye’de Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu (Board’u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul olarak kurulmuştur.Bu Kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Biriiği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) yönergesiyle uyumludur.

GENEL KONULAR

1. Tanım:
Türk Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yeterlilik Kurulu, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu Dernegi’nin aşağıda belirtilen amaçları doğrultusunda özerk çalışan bir ortakyan kuruluşudur.

2. Amaç: Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu’nun temel amacı

 1. Pediatri uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,

 2. Kalite denetimini sağlamak,

 3. Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak ve şartlarını oluşturmak,

 4. İlgili dalda yeterlilik belgesini vermek,

 5. Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemektir.

Ancak ilgili alanın çalışma ilkelerini belirlemek ve denetlemek değildir.

3. Adres: Yeterlilik Kurulunun adresi…………… (Bu adres Dernek adresi olabilir)

KURUL VE KOMİSYONLAR

4. Kurulun yapısı: Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu’nun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur:

4.1Genel Kurul
4.2 Yürütme Kurulu
4.3 Denetleme ve Danışma Kurulu
4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
4.5 Sınav Komisyonu

4.1 Genel Kurul : Türk Pediatri Yeterliliğini alan herkes Genel Kurulun doğal üyesidir.

4.1.1 Görevleri:

 • Yeterlilik Genel Kurulu her iki derneğin ulusal kongreler sırasında dönüşümlü olarak toplanır. Yeterlilik Kurulunun ana karar organıdır.

 • Genel Kurulun temel görevi Yürütme Kurulu,

 • Denetleme ve Danışma Kurulunu 4 yıllık bir dönem için seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.

 • Seçimsiz Genel Kurul sırasında Yürütme Kurulu ara raporu sunularak tartışılır ve gerekli önerilerde bulunulur.

4.2 Yürütme Kurulu:
Yeterlilik Genel Kurulunca seçilen kuruldur. Yürütme Kurulu 9 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yeterlilik Genel Kurulundan seçilen bu üyelerin yanında Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu’nun Dernek Yönetim Kurullarınca seçilen ikişer temsilci yer alır.
Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yürütme Kurulu 2 yıllık bir dönem için seçilir. Yürütme Kurulu üyeleri iki dönemden çok görev alamazlar. Bu kurulda yer alacak kişiler Eğitim Kurumlarında “halen eğitici” durumunda olmalıdır (Tıp fakültelerinde Profesör, Doçent ile SB/ SSK eğitim hastanelerinde Şef ve Şef Yardımcısı olanlar) Yürütme Kurulu, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu’nun Yönetim Kurullarına karşı sorumludur.

4.2.1 Görevleri:

 1. Türk Pediatri Yeterlilik Kurulları ve komisyonlarının çalışmalarını sağlamak ve izlemek,

 2. Yeterliliğin işlevlerini düzenlemek,

 3. Yeterlilik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yıl başında ilan etmek,

 4. Sınav listelerini onaylamak,

 5. Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,

 6. Yeterlilik Genel Kurulunu toplamak ve Çalışma Raporu sunmak,

 7. Genel Kurul önerilerini değerlendirmek,

 8. Eğitim komisyonları raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak i. Bu görevleri yaparken her iki derneğin eş güdümünü sağlamak.

4.3 Denetleme ve Danışma Kurulu:
Yeterlilik Genel Kurulunca Eğitim Kurumlarında 10 yıldır “eğitici” kadrosunda bulunan ve üyeler arasından 3 asil 3 yedek üye olmak üzere seçilir. Denetleme Kurul üyelerinin seçimi Yeterlilik Yönetim Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilir.
4.3.1 Görevleri:
Denetleme ve Danışma Kurulu yılda en az iki defa Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler ve gerektiğinde yürütme kurulunun ön gördüğü tartışmalı konularda rapor verir. Bu kurul iki yıl için bir ara rapor Dönem sonu ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurula sunulur.

4.4 Eğitim Kurumlarını ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu): Yürütme Kurulunun seçeceği” aktif eğitici” kadrolarında olan 9 asil 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin profesör, doçent ya da klinik şefi, şef yardımcısı olmaları gerekir. Bu üyeler iki yılda bir en çok iki dönem için seçilir. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa ya da Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

4.4.1.Görevleri:

 1. Eğitim müfredatını belirler ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

 2. Eğitim Kurumları ve Eğitim Programlarını iki yılda bir denetler ve hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunar.

 3. Eğiticiler eğitimi konusunda çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.

 4. Eğitim Kurumları standardını belirler ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur

 5. Uygulama defteri hazırlamak ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak.

UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

4.5. Uzmanlık Alanı:Tıpta uzmanlık tarafında yer alan Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) uzmanlığıdır.
4.6. Uzmanlık EğitimirEğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile belirlenir.

EĞİTİM BELGELENDİRMESİ

4.7. Genel ilkeler ve kriterler:

 • Pediatri eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayanlara “Eğitim Belgesi” verilmelidir.

 • Eğitimde geçen süre Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenen süreyle eşit olmalıdır.

 • Bunun yanında tıpta uzmanlık öğrencisi ya da asistanın eğitimi sırasında yeterli pratik eğitim aldığını belirlemek için yaptığı işlem ve girişimlerin listelerini sınav komisyonuna başvuru tarihinde verir.

4.8 Eğitim belgelendirilmesi :

Madde 3.11’de tanımlanan sınavlara girilebilmesi için

 1. Pediatri uzmanı olduğunun belgelendirilmesi.

 2. Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen eğitim süresinin tamamlanmış olduğunun belgelendirilmesi

 3. ‘Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen rotasyonların yapıldığının belgelendirilmesi

 4. Uygulama Defteri (Log Book; Asistan Karnesi): Minimum uygulama listesinin belgelendirilmesi şarttır. Bu belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı verilir.

4.5 Sınav Komisyonu:
Yürütme Kurulunun seçeceği “aktif eğitici” kadrolarında olan Tıp Fakültelerinde Profesör, Doçent ve Sağlık Bakanlığı ve SSK Eğitim Hastanelerinde Klinik Şefi ve Şef Yardımcıları olarak çalışan 7 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl için seçilir. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Sınav Komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 5 yıldır görev yapmış olmak gerekir. Yılda en az 4 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

4.5.1 Görevleri:

 1. Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve yeterli olanların sınava alınmasını sağlar.

 2. Yeterlilik sınavlarının hazırlanmasını sağlar.

 3. Yeterlilik yazılı bilgi değerlendirme sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapar.

 4. Sözlü / Beceri Değerlendirme Sınav Jürilerini belirler. Sınav Jürilerinde yer alabilmek için profesör ya da klinik şefi olarak en az 5 yıldır görev yapmış olmaları gerekir.

 5. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir.

 6. Eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

 7. Eğitim içi sınavların değerlendirmesini yapar ve gerekli kurul ve kurumlara bilgi verir.

 8. Sınav hazırlıkları ile ilgili Alt Komisyonları belirler.

SINAV 4.9.1 Genel Bilgiler:

 • Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilirliğin kriterlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi sınav komisyonu tarafından belirlenir.

 • Sınav takvimi yürütme kurulunun onayı ile ilan edilir.

 • Sınavlar yılda en az bir kez yapılır.

 • Tababet uzmanlık tüzüğünde var olan yan dallarda yeterliliğe girebilmek için ilgili ana dallardan en az birisinden yeterlilik belgesi almış olması şarttır.

4.9.2 Eğitim içi sınavları:

 • Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında genel bir sınav olarak yapabilir.

 • Eğitim içi sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencilerinin ve asistanların katılması önerilir.

 • Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilebilir.

4.9.3 Yeterlilik Sınavları

 • Yeterlilik sınavına girebilmek için eğitim belgesi almış olmak ve gerekli belgeleri tamamlamış olmak gerekir.

 • Yeterlilik sınavı yazılı bilgi değerlendirme ve beceri değerlendirme sınavı olarak iki kademede yapılır.

a)Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

 • Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak sınav yılda en az bir kez yapılır.

 • Eğitim süresini tamamlayanların sınava beş yıl içinde girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

 • Başarılı olamama durumunda kişiye iki sınav hakkı daha verilir.

 • Bu ek sınavları alabilmek için bir eğitim kurumunda üç ay süreyle ek çalışmalar yapmış olmak ya da TTB-STE Kurulu tarafından kredilendirilmiş pediatri etkinliklerden son iki yıl içinde en az 60 kredi almış olmak gerekir.

 • Sınavı geçenler ikinci kademe sınavı olan sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

 • Sınavın kapsamı, şekli Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye ve eğitim kurumuna bildirilir.

b) Sözlü / Beceri Değerlendirme Sınavı:

 • Uygulamaya yönelik , kişinin klinik becerisini ölçecek sınav şeklinde yılda iki kez sözlü ve veya uygulamalı olarak yapılır.

 • Bu sınava Yazılı sınavda başarılı olanlar katılma hakkı elde eder.

 • Sınav, oluşturulan Jüri tarafından ilgili dalda uzmanlık becerilerini sorgulayacak “sorun çözmeye yönelik” ve yeterliliğe dayalı olacak şekilde yapılır.

 • Pratik uygulama sınavı yapılmaz.

 • Yazılı sınavda başarılı olanlar 5 yıl içinde Sözlü sınavından başarılı olması gerekir.

 • Başarılı olamama durumunda kişiye iki sınav hakkı daha verilir.

 • Bu ek sınavları alabilmek için bir eğitim kurumunda üç ay süreyle ek çalışmalar yapmış olmak ya da TTB-STE Kurulu tarafından krediiendiriimiş pediatri etkinliklerden son iki yıl içinde en az 60 kreai almış olmak gerekir.

4.10 Yeterliliğin belgelendirilmesi:

 • Sınav sonucunda “Yeterlilik Belgesi” verilir.

 • Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır.

 • 10 yılın sonunda yeniden belgelendirme sınavına girilmelidir.

4.11 Yeniden belgelendirme :

 • Yeterlilik Sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sınavına girmek zorundadırlar.

 • Bu sınava girilebilmesi için TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendiriimiş ilgili alanda yapılan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılmış olması ve 10 yılda en az 200 STE kredisi alması gerekir. Bu kredilerin 100’ünün son 5 yılda alınmış olması şarttır.

 • Yeniden belgelendirme sınavı yılda iki kez Sözlü Sınav olarak uygulamaya ve yeni gelişmelere yönelik olarak yapılır.

 • Bu sınava 4 giriş hakkı vardır. Başarılı olmayanlar iki yıl içinde ya bir eğitim kurumunda üç ay süreyle gözlemci olarak çalışmalar yapmış olması ve iki yılda 60 TTB- STE kredisi almış olması gerekir

Bu şartları yerine getirenlere yeniden iki kez daha sınav hakkı elde ederler.

ÖZEL DURUMLAR

5.1 Halen Eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcıları ve ÖSYM’nin Şef ve Şef Yardımcılığı için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan Uzmanlar, bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde ilgili Kurullara gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın Yeterlilik Belgesini alırlar. Bunun için son 5 yılda ilgili alanda yapılan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katıldıklarını, aldıklarını belgelendirmek durumundadırlar. Bu Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. On yılın sonunda eğitim kurumlarından ayrılmışlarsayeniden belgelendirme sınavına girme zorunluluğu vardır.

5.2 Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Uzmanlık belgesi sahibi olanlar yönergeye tabi değildirler. Ancak arzu edenler son 5 yılda ilgili alanda yapılan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katıldıklarını ve 50 TTB-STE Kredisi aldıklarını belgelendirerek sınavın ikinci kısmına girme hakkına sahiptir. Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte eğitimde olanlar bu kurallara tabidirler.

5.3 Yabancı bir ülkede Uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan kişiler ilgili dalın Yeterlilik Sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu kişiler için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynı olmalıdır. UEMS yeterlilik belgesi, Türkiye’nin UEMS’ye asil üye olarak kabulü ve ilgili alanda sınava kabul edilmesi durumunda, Türk Pediatri Yeterliliğine denk sayılacaktır.

5.4 Yeterlilik Belgesi, yeterlilik belgesi alan kişinin meslekten men cezası alması durumunda iptal edilir.

5.5 İlk yeterlilik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacaktır.

5.6 Yandallarda yeterlilik sınavına girebilmek için anadalda yeterlilik belgesine sahip olunmalıdır. Yan-dallar Tababet Uzmanlık Tüzüğü esaslarına uyumlu olmalıdır.

5.7 Özel durumlarla ilgili maddeler her yan-dalın gereksinimlerine göre belirlenir.

5.8 Bu yönerge Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu Genel Kurullarında tartışıldıktan sonra kabul edilmiştir.
Her iki derneğin müştereken yapacağı genel toplantıda yürürlüğe girecek ve Yeterlilik Kurulları seçimleri yapacaktır.