Yıl Konu Konuşmacı Dosya
2018 Kız çocuklarında Sık Karşılaşılan ürogenİtal Sorun Ve Sorular Dr.Özlem Dural
2018 Management Of Respiratory Tract Infections – Myths, Facts And Solutions Dr.Andreas Schapowal
2018 Çocuklarda Yürüme Gelişimi Ve Yürüme Anormallikleri Gelişimsel Kalça Displazisi Dr.. Ozan Ali Erdal
2018 Esİn KaynaĞimiz Anne SÜtÜ Son GelİŞmeler Dr.. Sertaç Arslanoğlu
2018 TÜberkÜloz: Tanı Tedavi İzlemde Bilmemiz Gerekenler Dr.Nevin HatİpoĞlu
2018 Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının Ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi Dr.BİrgÜl Say
2018 Psödotümor Serebrili Olgularin Tani Ve İzleminde Orbital Ultrasonografinin Yerinin Değerlendirilmesi: İlk Prospektif Pediatrik Çalışma Dr.Leman Tekin Orgun
2018 YenİdoĞan Sariliklari Dr.Asuman Çoban
2018 Prematüre Bebeklerin Enteral Beslenmesi Dr.Hülya Bilgen
2018 PrematÜre Retİnopctİsu Dr.Fahrİ Ovali
2018 Birleşik Havayolları Hastalıkları Ve Nebulizasyon Tedavilerine Güncel Bakış Dr.BÜlent KaradaĞ
2018 Çocuklarda Grip Dr.Ateş Kara
2018 Çocuklarda Toplum Kaynakli PnÖmonİ Ve Adezyon MolekÜllerİ Dr.Özlem Şatirer
2018 Olgu Sunumu: Çocuk Acİl PolİklİnİĞİ’ne Ayaktan BaŞvuran Bİr Prİdostİgmİn Zehİrlenmesİ Dr.Hilal Çevik
2018 SaĞlikli ÇocuĞu Nasil İzleyelİm Dr.Nurdan Evliyaoğlu
2018 Prİmer Monosemptomatİk EnÜrezİs Nokturna Etyopatogenezİnde İdrarda Pge2 Ve İyon Atiliminin RolÜ Dr.Emel TÜrk
2018 Örneklerle Tam Kan Sayim Çiktilarinin DeĞerlendİrmesİ Dr.Mehmet Ertem
2018 Ekg Dr.Ertürk Levent
2018 Endokrİnde Sik GÖrÜlen Sorunlara Vakalarla YaklaŞim Kursu Tiroit İşlev Bozuklukları Dr.Cengİz Kara
2018 Büyüme Ve Büyüme Bozuklukları Dr.Korcan Demir
2018 Obeziteye Yaklaşım Dr.Samim Özen
2018 Assessing The Prevalence And Treatment Of Malnutrition In Hospitalized Children In Mofid Children’s Hospital During 2015–2016 Dr.Farid Imanzadeh
2018 Long Term Follow-up In Down Syndrome Dr.GÜlen Eda Utİne
2018 Epigenetics In Paediatrics Dr.Mansour Bahrami
2018 Imaging Protocols In Pediatric Urinary Tract Infections Dr.Mostafa Sharifian Md
2018 Vitamin D Deficiency In Iranian Children And Strategies To Prevent And Control Dr.Zahra Abdollahi
2018 Tüberkülozda Tarama, Temaslı Ve Hasta Için Laboratuvar Yaklaşımları Dr.Erdal İnce
2018 Neonatal Encephalopathy ‘innovations In Diagnosis And Management’ Dr.Ömer Erdeve
2018 Çocuklarda Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Ve Yönetimi Dr.Agop Çitak
2018 İlkÖĞretİm ÖĞrencİlerİnİn Öz-yeterlİlİk Algilarini Etkİleyen DeĞİŞkenlerİn İncelenmesİ: DÜzce İlİ ÖrneĞİ Dr.Dİlek Konuk Şeker
2018 Ebeveynlerİn Hastanede Yatan Çocuklarinin Anksİyete DÜzeyİne Etkİsİnİn DeĞerlendİrİlmesİ Dr.Hilal Kaynak
2018 Aşı Reddi: Nedenleri Ve Önlenmesi Dr.. Gülçin Bozkurt
2018 Non-İnvazİv Solunum DesteĞİ Dr.Saadet Arsan
2018 Mekanİk VentİlatÖrdekİ Hastanin Bakimi Ve İzlemİ Dr.Temel Ventİlasyon Kursu
2018 Olgu Sunumlari Dr.Temel Ventİlasyon Kursu
2018 Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı Güncel Yaklaşım Dr.Ayşegül Zenciroğlu
2018 Safra Kesesi Taşı Ve Çölyak Hastalığı: Çok Merkezli Değerlendirme Dr.Esra Polat
2018 D Vitamini Eksikliği Olan Obez Çocuklarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Ve Metabolik Bozukluklar Dr.Rüya Çolak
2018 Obez Çocuk Ve Adölesanlarda Sağlık Okuryazarlığı Ve Metabolik Sendrom İlişkisi Dr.Esra Döğer
2018 Eyvah! çocuğumun Vücudunda Morlukları Var, Ne Olabilir? Dr.İdil Yenİcesu
2018 Eisenmenger Sendromu Tanılı Pediatrik Hastalarda Spesifik Anti-pulmoner Hipertansif Tedavi Etkinlğinin Değerlendirilmesi Dr.Serdar Epçaçan
2018 Türkiye' De Okul Çocuklarında Ekokardiyografi İle Romatizmal Kalp Hastalığı Sıklığı Dr.Seda TopÇu
2018 Aİlesel Akdenİz AteŞİnde Subklİnİk İntestİnal İnflamasyonu Belİrlemede Fekal Kalprotektİnİn RolÜ Dr.Fatma Demirbaş
2018 Santral Puberte Prekoks Tedavİsİnde DÜŞÜk BÜyÜme Hizi SikliĞi, GÖrÜlme Zamani Ve İlİŞkİlİ FaktÖrler Dr.Nursel Muratoğlu Şahin
2018 Karin AĞrisi Olan Çocuk Dr.Murat Çakir
2018 Çocukluk Çağında Septik Şok; Destek Tedavisi Dr.Dinçer Yıldızdaş
2018 Çocuklarda Sepsİs Tani Ve Antİmİkrobİal Tedavİ Dr.Erdal İnce
2018 Çocuklarda Kaygı Bozuklukları Dr.Fatih Ünal
2018 Çocuk Hekimi Olarak Hastalarımızın Ve Kendimizin Hukuki Sorumluluklarımızı Biliyor Muyuz? Dr.Ali Rıza Tümer
2018 Çocuk Hekimi Olarak Hastalarımızın Ve Kendimizin Hukuki Sorumluluklarımızı Biliyor Muyuz? Dr.Ali Rıza Tümer
2018 32 Gebelik Haftası Altında Preterm Bebeklerde Nörogelişimi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Dr.RÜya Çolak
2018 Yenidoğanda Sepsis Dr.Mehmet Satar
2018 İdrar Yolu Enfeksiyonları Dr.Alev Yılmaz
2018 Ergenlerde Davranışsal Bağımlılıklar Dr.Nuray Kanbur
2018 Disritmisi Olan Çocuk (olgularla) Dr.İlkay ErdoĞan
2018 Anne Sütü Mikotoksin Düzeyleri; Bebeğin Doğum Mevsimine Göre Ilk Beş Aylık Izlemi Dr.BÜlent GÜneŞ
2018 Çocuk Beslenmesİnde TartiŞmali Konular Dr.Sema AydoĞdu
2018 Yenidoğan Bebeklerde Santral Kataterin Pozisyon Ve Yerinin Direkt Grafi Ve Ekokardiografi İle Değerlendirilmesi Dr.Murat Konak
2018 Kusan Çocuk Dr.İnci Nur Saltık Temizel
2018 İdrar Kaçıran çocuk Dr.Yılmaz Tabel
2018 Hipoksi-hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Ursodeoksikolik Asitin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi Dr.Ergün Sönmezgöz
2018 Anne SÜtÜ İle Beslenme Ve Emzİrme DaniŞmanliĞi Dr.Canan Türkoğlu
2018 Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu/pnömoni Yönetimi Dr.Mustafa Hacımustafaoğlu
2018 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Ile İzlenen Hastalarda Tromboz Sıklığı Ve Predispozan Faktörlerin Belirlenmesi Dr.Muhammet Furkan Korkmaz1
2018 Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Yaklaşım Dr.Sevcan BakkaloĞlu EzgÜ
2018 GÖĞÜs AĞrisi Olan Çocuk Dr.Tevfik KaragÖz
2018 Pedİatrİstlere Sık Karşılaşılan Hastalıklarla İlgili Pedİatrİk Ortopedİk Sirlar Dr.SelÇuk BÖlÜkbaŞi
2018 Sağlıklı Türk çocuklarında Ultrasonografik Vena Kava Inferior Ve Aorta çapı ölçümleri Dr.Nagehan Aslan
2018 YenİdoĞanda Aciller Ve Acil Olmayanlar Dr.Nurullah OkumuŞ
2018 YÜksek Akimli Nazal Kanul Oksİjenasyon: Solunum Sikintisinda Etkİn Ve Pratİk Tedavİ Dr.MÜcahİt KoÇoĞlu
2018 Pedİatrİde AĞri YÖnetİmİ Dr.Heves Karagöz
2018 Nonkardiyak Göğüs Ağrısı Olan Ergenlerin İnternalizasyon Özellikleri Dr.Fatİh Battal
2018 Olgularla Çocuk Acİl Ve YoĞun Bakim Dr.Özlem Tekşam
2018 İntrakranİal BasinÇ ArtiŞi (kİbas) Ve Tedavİsİ Dr.Tolga F. Köroğlu
2018 Çocuklarda Ekstrakorporeal Membran Oksİjenasyonu Endİkasyonlari, İzlemİ, Komplİkasyon Ve SonuÇlari Dr.Tanil Kendİrlİ
2018 Çocuklarda Sepsis Ve Septik Şok Tedavisinde Yenilikler Dr.Dinçer Yıldızdaş
2018 Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım Dr.Agop Çitak
2018 Çocuk Acil Serviste Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Başarısızlığı Öngörülebilir Mi: 524 çocuk Olgunun Değerlendirilmesi Dr.Murat Anıl
2018 Çocuk Hekimi Açısından Anafilaksi Tanı Ve Acil Ted. Dr.Özlem Yılmaz Özbek
2018 Kız çocuklarında Sık Karşılaşılan ürogenİtal Sorun Ve Sorular Dr.Özlem Dural
2018 Probiotic En Son LİteratÜrde Neler Var? Dr.Turgay CoŞkun
2018 TÜberkÜloz: Tanı Tedavi İzlemde Bilmemiz Gerekenler Dr.Nevin HatİpoĞlu
2018 PrematÜre Retİnopatİsİ İzlemİ Dr.Fahri Ovali
2018 Astım Mı? Çocuk Hekimi Olarak Ne Yapmalıyım? Dr.Arzu BakirtaŞ
2018 Çocuklarda Toplum Kaynakli PnÖmonİ Ve Adezyon MolekÜllerİ Dr.Özlem Şatırer,
2018 SaĞlikli ÇocuĞu Nasil İzleyelİm? Dr.Nurdan Evliyaoğlu
2018 Prİmer Monosemptomatİk EnÜrezİs Nokturna Etyopatogenezİnde İdrarda Pge2 Ve İyon Atiliminin RolÜ Dr.Emel TÜrk
2018 ÖksÜren ÇocuĞa YaklaŞim Dr.Güldane Koturoğlu
2018 Child Abuse And Neglect; Situation In Turkey Dr.Betül Ulukol
2018 Sosyal Hİzmet BakiŞ AÇisiyla ÇocuĞun (İhmal Ve İstİsmardan) Korunmasi Dr.Kasım Karataş
2018 Role Of The Pediatrics Society In Child Abuse Dr.Errol Alden
2018 Child Abuse And Neglect: Situation In The World Dr.Jenny Gray Obe
2018 Çocuk Adalet Sistemi Temel İlkeleri Çerçevesinde Çocuk İstismarı,İhmali Ve Hukuki Boyutu Dr.Şahin Antakyalıoğlu