PP-062 | Sağlıklı okul çağı çocuklarında obezitenin ve kemik yoğunluğunun solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi

Berber Mustafa1, Özen Ahmet Oğuzhan1, Ercan Hülya1, Yeşilyurt Sabiha2, Şen Nagihan1, Özdoğan Emine Sevda2, Büyükgebiz Benal1
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ

Obezite solunum sistemi dahil olmak üzere birçok sistemi olumsuz etkiler. Bu çalışmanın amacı obezitenin ve kemik yoğunluğunun solunum fonksiyon testleri (SFT) ile ilişkisini araştırmaktır.


YÖNTEM-GEREÇLER

Bu çalışma özel bir okulda rastgele seçilmiş, yaşları 7 ile 18 yaş arasında değişen 73 sağlıklı çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 73 çocuktan 3 ü teknik olarak uygun SFT yapılamadığından, 1 i ise reaktif hava yolu tanısı ile geçmişte tedavi gördüğü için çalışmadan çıkarıldı. SFT, spirometre ile aynı kişi tarafından yapıldı. Kemik dansitesi 58 çocukta ultrasonometrik olarak distal radiustan ölçüldü, z skorları belirlendi. Obezite yaşa göre BMI nin %85 in üzeri olması olarak tanımlandı, z skorunun (-1) altı olması osteopeni olarak tanımlandı.


BULGULAR

Tüm çocukların 33 ü (%48) obez, 36 (%52) sı ise obez değildi. Şişman grubunun yaş ortalaması 11.7±4.1, şişman olmayan grunun yaş ortalaması 13.2±4.3 idi. SFT sonuçlarında gruplar arasında FEV1/FVC değerleri dışındaki diğer değerlerde belirgin bir fark yoktu. Şişman grubunda ortalama FEV1/FVC(%) 89,9±6.3, FEV1(L) 2.7±1.2, FVC(L) 3±1.37, PEF(L/s) 319.7±126.5 iken şişman olmayan grubunda FEV1/FVC(%) 82,8±7.8, FEV1(L) 2.7±1.2, FVC(L) 3.3±1.5, PEF(L/s) 324.7±150 idi. FEV1/FVC istatiktiksel olarak anlamlı iken; PEF, FEV1 ve FVC değerleri arasındaki fark anlamlı değildi. Şişman olmayan grupta osteopeni ile SFT arasında ilişki saptanmamışken; osteopenik olan şişman çocuklarda PEF, FEV1, FVC değerleri osteopenik olmayanlara göre anlamlı derecede düşüktü.


TARTIŞMA

PEF, FEV1 ve FVC yi şişman çocuklarda anlamlı derecede düşük bulan diğer çalışmaların aksine bizim çalışmamızda FEV1/FVC dışındaki değerlerde anlamlı bir fark saptanmadı (1). Ancak şişman grubunda, PEF, FEV1 ve FVC değerleri, osteopenik çocuklarda osteopenik olmayanlara göre anlamlı derecede düşük bulundu. Bu sonuç obesiteye bağlı solunum fonksiyonları daha düşük olan çocuklarda aktivite azlığına bağlı osteopeni gelişebileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, şişman olup solunum fonksiyon testleri anormal olan çocuklarda kemik yoğunluğu ölçümü yapılmasının osteopeninin erken dönemde teşhis ve tedavisi açısından faydalı olabileceğini göstermektedir.


SONUÇLARŞişman grubunda osteopenik olan ve olmayanların SFT değerleri
OsteopenikOsteopenik olmayan
FEV1(L)*1,9±0,73,2±1,3
FVC(L)*2,3±1,13,8±1,5
FEV1/FVC(%)84,9±7,882,9±6,2
PEF(L/sn)*237,3±110,01379,7±155,8
*Osteopenik olanlarda osteopenik olmayanlara göre PEF, FEV1 ve FVC değerleri anlamlı derecede daha düşük bulundu.

Şişman ve şişman olmayan gruplarında SFT sonuçları
ŞişmanŞişman olmayan
FEV1(L)2.7±1.22.7±1.2
FVC(L)3±1.373.3±1.5
FEV1/FVC(%)*89,9±6.382,8±7.8
PEF(L/sn)319.7±126.5324.7±150
*FEV1/FVC ölçümlerinde iki grup arasında anlamlı derecede fark vardı.

KAYNAKLAR

1.Ulger Z, Demir E, Tanac R, Goksen D, Gulen F, Darcan S, Can D, Coker M. The effect of childhood obesity on respiratory function tests and airway hyperresponsiveness. Turk J Pediatr 2006; 48:43-50